Financijski izvještaj prihoda i rashoda za 2019. godinu


PRIHODI
IZNOS HRK
1.
Godišnja članarina
2.950,00
2.
Grad Zadar i županija
150.000,00
3.
Prihodi od kamata banke
238,64
4.
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
17.791,44
5.
Prihodi od trgovačkih društava
6.740,00
6.
Prihodi od donacija (kasice + ostale donacije)
58.854,8
7.
Prihodi iz državnog proračuna
114.474,42

UKUPNO:
351.049,3RASHODI
IZNOS HRK
1.
Rashodi za radnike
213.326,00
2.
Službena putovanja
34.790,00
3.
Naknade za prijevoz, za rad na terenu
14.657,00
4.
Reprezentacija
3.928,00
5.
Usluge telefona, pošte i prijevoza 
5.703,00
6.
Komunalne usluge
1.351,00
7.
Zakupnine i najam
1.404,00
8.
Donacije
31.007,00
9.
Rashodi za materijal i energiju
24.503,00
10.
Oprema, inventar i uredski materijal
18.278,00
11.
Naknade za obavljanje aktivnosti
4.946,00
12.
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
4.147,00
13.
Ostali rashodi
25.918,00

UKUPNO:
383.976,00